REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.porteprive.eu

 

1 §.
Postanowienia wstępne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.

 2. Sklep internetowy działa pod adresem www.porteprive.eu.

 3. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego jest PORTE PRIVÉ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie, przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1F/G lok. C, 64-100 Leszno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000620752, REGON: 364563994, NIP: 6972324118, e-mail: online@porteprive.eu, telefon: 609 050 186.

 4. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych.

 6. Spółka informuje, że Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Klientów. Pliki cookies wykorzystywane są w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Sklep plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

 7. Niniejszy Regulamin nie dotyczy sprzedaży Ubrań przez Sklepy Stacjonarne, która to sprzedaż realizowana jest w oparciu o osobny regulamin sklepu stacjonarnego dostępnego w każdym sklepie stacjonarnym marki PORTE PRIVÉ.

 

2 §.
Definicje

 

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Dostawa – wykonanie świadczenia Sprzedawcy określonego w Umowie sprzedaży;

 2. Dostawca – profesjonalny przewoźnik, któremu Sprzedawca powierza dostarczenie do Klienta zamówionych Ubrań;

 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna która ukończyła co najmniej 13 rok życia, a nie ukończyła 18 roku życia, przy czym w tym przypadku wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie;

 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 5. Ubranie/Ubrania – produkt/produkty Sprzedawcy, marki PORTE PRIVÉ prezentowane na stronie Sklepu, które mogą stać się przedmiotem Umowy sprzedaży;

 6. Polityka Prywatności – odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu;

 7. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu;

 8. Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez PORTE PRIVÉ, dostępny na stronie internetowej www.porteprive.eu;

 9. PORTE PRIVÉ - spółka o której mowa w § 1 pkt 3, będąca właścicielem Sklepu, uprawnionym do dysponowania jego zasobami;

 10. Sprzedawca – PORTE PRIVÉ występująca jako strona Umowy sprzedaży zawieranej z Klientami Sklepu;

 11. Sklep Stacjonarny – każdy sklep stacjonarny, w którym sprzedawane są Ubrania Marki PORTE PRIVÉ, który uzyskał oficjalną autoryzację PORTE PRIVÉ na sprzedaż ubrań i który prowadzi sprzedaż na podstawie regulaminu sklepu stacjonarnego PORTE PRIVÉ. Lista Sklepów Stacjonarnych dostępna jest na stronie internetowej Sklepu – www.porteprive.eu;

 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu przez Klienta ze Sprzedawcą w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, która dochodzi do skutku w wyniku złożenia Zamówienia przez Klienta jako przyjęcia oferty Sprzedawcy, umowa zawierana jest w języku polskim;

 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.);

 14. Zamówienie – przyjęta przez Klienta oferta Sprzedawcy w przedmiocie sprzedaży Ubrań, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

3 §.
Wymagania techniczne

 

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep to:

 1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu;

 2. przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);

 3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

 

4 §.
Zamówienia

 

 1. Klient może składać zamówienie poprzez wypełnienie dedykowanego formularza zamówienia, w którym należy podać m.in.:

  - imię i nazwisko,

  - określenie rozmiaru zamawianych Ubrań, zgodnie z dostępną w Sklepie tabelą rozmiarów,

  - ilość zamawianych Ubrań danego rodzaju i rozmiaru,

  - adres dostawy,

  - adres e-mail,

  - numer telefonu,

  - dane do faktury VAT (opcjonalnie),

  - sposób dostawy.

   

 2. Po złożeniu zamówienia Kupujący zostaje przekierowany na stronę płatności z wyłączeniem sytuacji wskazanych w ust. 3, a także z wyłączeniem sytuacji gdy Kupujący wybrał płatność za pobraniem jako sposób płatności. Sprzedawca korzysta z systemu autoryzacji i rozliczeń udostępnionego i prowadzonego przez DialCom24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.
 3. Kupujący w razie wyboru opcji odbioru Zamówienia w siedzibie Sprzedawcy lub w wybranym Sklepie Stacjonarnym, może wybrać płatność w Kasie Sprzedawcy lub w Kasie wybranego Sklepu Stacjonarnego.

 4. W przypadku płatności określonej w ust. 2, po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o dokonaniu płatności przez Kupującego, Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą przekazanie zamówienia do realizacji.

 5. W przypadku form płatności innych niż określona w ust. 2, Sprzedawca przekazuje zamówienie do realizacji niezwłocznie. Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą przekazanie zamówienia do realizacji.

 

5 §.
Ceny i Płatności

 

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.

 3. Sklep ma prawo obciążyć Klienta kosztami przesyłki Zamówienia do Klienta. Koszty Dostawy podawane są przy wyborze sposobu Dostawy Ubrań przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT według wskazania Klienta.

 5. Klient dokonuje płatności przelewem, a w razie osobistego odbioru w Siedzibie Sprzedawcy lub w wybranym Sklepie Stacjonarnym Klient może dokonać płatności przy odbiorze Zamówienia. Klient ma możliwość wybrania także płatności za pobraniem, która jest realizowana poprzez przekazanie wskazanej kwoty pieniężnej Dostawcy przy odbiorze dostawy.

 

6 §.
Dostawa

 

 1. Zamówienie dostarczane jest do Klienta za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu Zamówienia, chyba że Klient wybrał opcję odbioru osobistego przedmiotu Zamówienia, w godzinach pracy biura Sprzedawcy lub godzinach pracy wybranego Sklepu Stacjonarnego.

 2. Klient może otrzymać wiadomość e-mail od Dostawcy z podanym numerem przesyłki i danymi kontaktowymi.

 3. Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.

 4. Termin Dostawy Zamówienia wynosi do 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

 5. W przypadku nieobecności Klienta lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, Dostawca pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za Zamówienie, które może zostać ponownie przesłane do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki na jego koszt.

 

7 §.
Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.

 4. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy sprzedaży przedmiot Zamówienia podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, w jego pełnej wartości, wraz z dowodem zakupu, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot przedmiotu Zamówienia powinien nastąpić wraz z oświadczeniem o odstąpieniu albo niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Ubrania podlegające zwrotowi powinny być zapakowane w nienagannym stanie, w sposób gwarantujący bezpieczny transport Ubrań.

 5. Bezpośrednie Koszty odesłania zwracanego przedmiotu Zamówienia ponosi Konsument. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych przez Konsumenta za pobraniem.

 6. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili zwrotu przedmiotu umowy lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności co do zasady następuje z wykorzystaniem formy płatności wykorzystanej przez Konsumenta. W przypadku gdy konsument wybrał jako formę, płatność za pobraniem zwrot następuje co do zasady na wskazany przez konsumenta rachunek bankowy.

 7. Kupujący wszelką korespondencję związaną z odstąpieniem od umowy a także zwracane Ubrania przęsła na następujący adres:

PORTE PRIVÉ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Bohaterów Westerplatte 1F/G lok. C

64-100 Leszno

tel. 609 050 186

 

8 §.
Reklamacje

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych.

 2. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 3. Klient ma prawo do reklamacji Ubrań wchodzących w skład Zamówienia.

 4. Klient dokonuje reklamacji, wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danego towaru. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub nazwy firmy, numeru faktury VAT lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.

 5. Wraz z reklamacją Klient dostarcza do Sklepu reklamowany przedmiot Zamówienia, kopię lub oryginału paragonu fiskalnego bądź faktury VAT albo inny dowód zakupu.

 6. Reklamacje należy kierować:

 7. pisemnie na adres: PORTE PRIVÉ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bohaterów Westerplatte 1F/G lok. C, 64-100 Leszno;

 8. pocztą elektroniczną na adres: online@porteprive.eu.

 9. Sklep zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

 

9 §.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta

 

 1. W razie nieuwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji Konsumenta, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

  • Konsument może złożyć do właściwego terenowego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego;

  • Konsument może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy sprzedaży;

  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc u powiatowych rzeczników konsumentów;

  • Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej.

 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1365.

 

 

10 §.
Prawa i obowiązki Klienta

 

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 2. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

 3. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.

 

 

11 §.
Zmiany Regulaminu

 

 1. PORTE PRIVÉ zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Sklepu, lepszego zabezpieczenia interesów Klientów, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Klientów.

 2. Zmiana zapisów Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Klienta praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.

 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

 4. PORTE PRIVÉ umieści na stronie internetowej Sklepu informacje o zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed planowanymi zmianami.

 5. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności itp., o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

12 §.
Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Spółkę z Klientami Umów sprzedaży.

 3. W przypadku posługiwania się przez Klientów niebędących Konsumentami wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych.

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.11.2016 roku.

 

Załącznik 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Załącznik 2 – Formularz odstąpienia od umowy

 

 

 

Załącznik 1 do Regulaminu sklepu internetowego www.porteprive.eu

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę, tj. PORTE PRIVÉ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie, przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1F/G lok. C, 64-100 Leszno, e-mail: online@porteprive.eu, telefon: 609 050 186 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

 

Załącznik 2 do Regulaminu sklepu internetowego www.porteprive.eu

 

Sprzedawca:

PORTE PRIVÉ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie

ul. Bohaterów Westerplatte 1F/G lok. C

64-100 Leszno

e-mail: online@porteprive.eu

tel. 609 050 186

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: _________________________________________________________________________

 

Data zawarcia umowy: ______________________________________________________

 

Imię i nazwisko konsumenta:__________________________________________________

 

Adres konsumenta: _________________________________________________________

 

E-mail konsumenta: _________________________________________________________

 

Nr rachunku bankowego:______________________________________________________

 

 

Nazwa zwracanych Ubrań: ___________________________________________________

 

Ilość zwracanych Ubrań: _____________________________________________________

 

Wartość Zamówienia: _______________________________________________________

 

Data odbioru Ubrań: ________________________________________________________

 

 

…………………………………………….

 

podpis konsumenta

 

…………………………………………….

 

data

 

 

Pobierz wersję w pliku PDF


Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies, zapoznaj się z [Polityką Prywatności]